Nahoru
Domů O nás pracovnělék. služby Preventivní prohl. Legislativa Očkování Dokumenty Mapa Aktuálně 

Centrum pracovního lékařství s.r.o.
MUDr. Blanka Matúsová

Šumperk

Nestátní zdravotnické zařízení se specializací v oboru pracovní lékařství

Zpět

Preventivní lékařské prohlídky

Každá pracovnělékařská prohlídka (dále LP) se provádí na základě podnětu zaměstnavatele, který v žádosti o lékařskou prohlídku smluvnímu lékaři PLS uvede, jakou LP požaduje. Zaměstnanec je povinen, na základě pokynu zaměstnavatele, absolvovat lékařskou prohlídku, a v jejím rámci se podrobit i potřebným odborným vyšetřením (Zákoník práce - zákon č.262/2006 Sb.).
Lékař PLS požadovanou LP provede, zhodnotí zdravotní stav klienta, vypracuje lékařskou zprávu a vystaví posudek zdravotní způsobilosti k práci se závěrem:
  - zdravotně způsobilý
  - zdravotně nezpůsobilý
  - zdravotně způsobilý s podmínkou
  - pozbyl/a dlouhodobě zdravotní způsobilost

Druhy pracovnělékařských prohlídek:

 • vstupní
 • výstupní
 • periodické
 • mimořádné
 • následné

Náplní pracovnělékařské prohlídky je:

 • osobní anamnéza (rozbor údajů o dosavadním zdravotním stavu)
 • pracovní anamnéza (zejm. odezva organismu na výskyt rizikových faktorů pracovního prostředí)
 • komplexní fyzikální vyšetření
 • základní chemické vyšetření moče
 • prostudování výpisu ze zdravotní dokumentace registrujícího praktického lékaře (výpis zajistí posuzovaná osoba)
 • další odborná (doplňková) vyšetření, související s kategorií rizika, do kterého je práce klienta zařazena nebo indikovaná posuzujícím lékařem k vyloučení kontraindikací nebo posouzení možného poškození zdraví z práce.
 • zhodnocení zdravotního stavu klienta, zaznamenání všech dat o LP do zdravotnické dokumentace lékaře-poskytovatele pracovnělékařských služeb, vypracování posudku o zdravotní způsobilosti k práci
 • seznámení klienta se závěrem pracovnělékařské prohlídky