Nahoru
Domů O nás pracovnělék. služby Preventivní prohl. Legislativa Očkování Dokumenty Mapa Aktuálně 

Centrum pracovního lékařství s.r.o.
MUDr. Blanka Matúsová

Šumperk

Nestátní zdravotnické zařízení se specializací v oboru pracovní lékařství

Zpět

Legislativa

Zákon č.373/2011Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákonů č. 167/2012 Sb. a č. 47/2013 Sb.

Hlava IV., díl 1. Posudková péče a lékařské posudky (§41 - §52)

Hlava IV., díl 2. Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (§53 - §60)

Definuje jednotlivé součásti pracovnělékařských služeb, mezi které patří zejména:

 • Hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
 • Poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
 • Školení v poskytování první pomoci
 • Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby
 • Provádění lékařských preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem:
  • posuzování zdravotní způsobilosti k práci u zaměstnanců, tj. periodické, mimořádné LPP
  • posuzování zdravotní způsobilosti osob ucházející se o zaměstnání, tj. vstupní LPP

Zaměstnavatel je povinen pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem těchto služeb, kterými může poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství

Hrazení pracovnělékařských služeb:

 • PLS hradí zaměstnavatel (§ 58)
 • vstupní lékařské prohlídky hradí uchazeč o zaměstnání (§ 59)

Hlava IV., díl 3. Nemoci z povolání (§61 - §68) – posuzování a uznávání nemocí z povolání

Vyhláška č. 79/2013 Sb.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., ze dne 26.3.2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Dále definuje druhy pracovnělékařských prohlídek, jejich periodicitu a obsah lékařského posudku. Součástí vyhlášky jsou i náplně preventivních prohlídek a nemoci, které vylučují nebo určitým způsobem omezují zdravotní způsobilost k práci.